لینک جدید اشتراک

www.eshterak.info

۱۳۸۸ بهمن ۱۹, دوشنبه

پـویـان انصـاری / تفـاوت دو زلـزلـه در بهمـن ماه !


Pouyan49@yahoo.se
مـی رویـم که بزودی، تفاوت دو زلـزلـه را شاهد باشیـم! زلـزلـه 57 در بهمن ماه، از چنان شدت ریشـتری، برخورد دار بود که به دلائل گوناگون، حاکمان وقـت، توانستند همه چیز را ویران کنند، بطوریکه اثـرات این خـرابی ها را، حتی ما انسان های آزادیخواه در بـرون مـرز شاهدیم چه رسـد بـه مـردم ِ تحـت ستـم میهنمـان، کـه آن را در تمام زمینه های اجتماعـی، اقتصادی و سیاسـی در این مـدت ِ 31 یکسال، با پـوست و گوشت خود لمس کرده انـد.

اما آیا اینبار، زلـزلـه 22 بهمن1388 از چنان اندازه ریشتر برخورد دار است! که بساط 31 یکساله تبهکاران حکومت استبدادی جمهوری اسلامی را در هم ریـزد!؟

در چنیـن روزهایـی، هرچه به 22 بهمـن نزدیک می شویـم ضـربـان قلب انسان هـای آزادیخـواه، بیشتـر و بیشترمی طپد، ازاین رو بادلهره و نگرانی بهسرنوشت ایرانکه درمبارزات پیروزمندانه جوانان مان گـره خورده است در انتـظـار به سر می بریـم.

حتـی هـواداران، ازفرصت طلبان تا خائنیـن و جنایتکـاران ِ حکومت، در اظطراب بسر می برنـد چـرا کـه سرنوشت آنها هم، در سُلطه ِ خونین ملایان با عبا و بی عبا بستگـی دارد.

این روزها چشم ناظـران جهـان از چپـاول گـران سرمایه های مردمی، جهان حقوق بشری و ... هـم، مُنتظــر رعـد و برقی در آسمان پُـر تلاطم ایران است!

جـوانـان مبـارز مـا بعـد از آنهمـه حقـارت درحکـومـت عبـا و نعلیـن فـاشیستــی، دیگر نه هراسی ازشکنجه و زندان و نه ترسی از رودر رویـی با اهریمنان خونخوار دارند. و چنانکه در این چند ماه اخیـر نشان داده اند با تمام وجود برای آزادی، که سه دهـه در زیـرحکومت چماق و قمه زندانی است بپا خاستند، تا این حق طبیعـی خود را بهـر شکلی که شده از آنهـا بگیـرند.

دیگـر هیـچ چیــز، جلودار خشـم و نفـرت مـردم مبـارز مـا نیست، ولـی آیـا زلـزلـه 22 بهمـن 88، زنـگ ناقوس مـرگ ضحاکان حکومت استبدادی را به صـدا در خواهد آورد!؟

آیا مردم دربندمان،به خصوص شیر زنان مبارز، "اینبـار" می روند که تـاریـخ خود را به سازنـد!؟

آیا شعار ِ زنـدانـی سیـاسـی آزاد باید گـردد، در عمـل، بدست توانای مردم مبارز ما، تحقـق می گردد!؟
آیا شعار ِ جدایی دیـن از حکومت و قدرت، در عمـل، توسط توده های زحمت کش، جایگزیـن حکومت ایدئولوژیک مذهبی می شود!؟

آیا اینبـار صدای شعـارها، چنان کوبنـده و انقـلابی خواهد بود که سران حکومت استبداد مذهبی را به خود آرد !؟
آیا و آیا ....
هرچه هست این نبردی است نابرابر، چراکه مردم ستمدیده ما با دست خالی،نه فقـط با ارتش، بلکه با گله های بسیجی و لباس شخصـی و پاسـداران قمـه کش روبـرو هستنـد.

امـا وظیفـه مـا انسان های برون مـرز در مقابل مـردم ِ مبارز و از جان گذشته میهنمان چیست!؟

دراین روزهای حساس، باید با همبستگـی، تمـام نیـروی خـود را علیـه حکومت قـرون وسطایی متمرکز کنیم و از هرگونه بحث های انحرافی که خللی به آن وارد کند، دوری کنیـم .

این وظیفـه انسان های آگـاه و مبـارز ایـرانـی در سراسرجهــان است که با تشکیـل صفـوف خود، دوش بـدوش هم، صـدای ِ مـادران داغدیـده و سایـر مـردم ِ 31 یکسال زجـر کشیـده میهنمـان، علیـه کُلیـت نظـام جهـل و خـون شمشیـر اسلامـی، باشیـم .

در روز پنجشنبـه 22 بهمـن امسـال، قرار نیست وحـدت ایـدئـولـوژیکـی بیـن نیروهـای سیاسی انجـام شود و قرارنیست فردی پرنسیپ های انقلابی واندیشه های جاودانه خود را زیـر پا بگذرد چرا که قرار نیست حکومتی برمبنای ائتلاف سیاسی از گروه های مختلف در اینجـا تشکیـل شود!!!

همانطورکـه برای بحث کردن و تبلیـغ نظـرات شخصـی، حـزبـی و یا سازمانـی و ... 31 یکسال وقت داشتیم، باز هم فرصت است که ...... و جای هیـچ نگـرانـی نیست !

اینـک زمـان، زمـان ِ نمایش قـدرت درخـارج ازکشور است، بایدبـه جهانیـان و حکـومـت استبداد مذهبی حاکم در میهنمان نشان داد که مخالفین سر سخت، با اندیشـه های گوناگون، بسیـارنـد، و این قدرت، باید با حضور خود در تظاهـرات به نمایش گـذاشتـه شـود !

از این رو بیائیم مُتحـدانــه در کنـار یکـدیگـر، در سراسر جهــان روز پنجشنبـه 22 بهمن در حمـایـت و پشتیبـانـی از هموطنـان آزادیخـواه و مبـارز در میهنمـان، زلـزلـه ای در مقابل سفارت خانه ها و یا همان لانـه جاسوسی جمهـوری اسلامی به وجود بیاوریم و به جهانیـان و حکـومت قـرون وسطایــی در ایــران نشـان دهیـم کـه فـقـط ایـن "خــدا و یا طبیعــت" نیستنـد کـه می تواننـد زلـزلـه سـاز باشنـد، هر چنـد، زلـزلـه آنهـا همیشـه بر سر مردم محروم بیچـاره و گُـرسنـه ، رُخ می دهد ولی زلـزلـه مـا آگـاهانه برسر حکـومت، و قاتلین نــداها، سهـراب ها ، تـرانـه ها ، روح الـه امینـی ها و .... فـرود خواهـد آمـد.
قـدرت همبستگی و یکپارچـه خود را باور کنیـم!

دوشنبه 19 بهمن – استکهلم
شمارش معکوس سرنگونی حکومت قرون وسطایی جمهوری اسلامی در ایران

Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Delicious :: Digg :: Stumbleupon :: Furl :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


0 نظرات:

ارسال یک نظر

برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.

 
Clicky Web Analytics

Copyright © 2009 www.eshterak.net