لینک جدید اشتراک

www.eshterak.info

۱۳۸۸ بهمن ۱۹, دوشنبه

انوش رستگار / زنده باد قيام ٢٢ بهمن

٣١ سال از قيام شکوه مند کارگران٬ دانشجويان٬ آزاديخواهان٬ زحمتکشان و کمونيستها عليه رژيم تک حزبى پهلوى ميگذرد. اين رژيم با کودتاى سال ١٣٣٢ توسط CIA دوباره بر قدرت نشانده شد و با ديکتاتورى٬ ايجاد جوﺀ پليسى و امنيتى٬ سانسور کتاب و مطبوعات٬ ممنوع کردن زبانهاى مليت ها ايران٬ ايجاد تلويزيون تک خطى٬ شکنجه٬ اعدام٬ زندان و تجاوز به مخالفين٬ تقسيم مقامات ادارى٬ دولتى٬ قراردادهاى اقتصادى و ثروت ملى کشور بين خانوادههاى سلطنتى٬ دربارى٬ آقازادهها و کمپانيهاى بين الملى٬ فساد ادارى٬ گسترش فقر و بيکارى٬ حلبى آبادها٬ محروم نگاهداشتن روستاها٬ از امکانات برق٬ آب٬ بهداشت٬ بيمارستان٬ تلفن٬ جاده٬ خيابان و ورشکست کردن اقتصاد کشاورزى٬ هزينه کردن ثروتهاى کشور براى جشن هاى ٢٥٠٠ ساله و ممنوع کردن احزاب و تک حزبى اعلام کردن کشور; و با بنا و گسترش مساجد٬ سرمايه گذارى در امامزاده ها و زيارتگاهها٬ تقويت و ادامه دادن به اسلام (شيعه) بعنوان دين رسمى کشور٬ همکارى و کمک به حجتيه (انجمن ضد بهائى و ضد علميون−ضد کمونيستى)٬ پخش مراسم مذهبى٬ عاشورا٬ محرم٬ رمضان و ... از راديو و تلويزيون کشور و شرکت مستقيم شاه در آن مراسم و تعطيل رسمى اعلام کردن آن روزها٬ رژيم سرمايه دارى شاه توانست به حکومت ننگين خود ادامه دهد و زير بنا جمهورى اسلامى را مهيا سازد.
به دلايل فوق بود که چپ هاى ايران اقدام به سرنگونى رژيم سرمايه دارى پهلوى نمودند و قصد آن داشتند حکومتى بنا کنند که در آن نه تنها معضلات فوق الذکر از بين رود٬ بلکه ترقى و تکامل جامعه به سوى جامعه آزاد٬ برابر و همبسته سوق يابد. اين امر تنها از طريق کسب قدرت ساسى توسط احزاب و سازمان هاى چپ امکان داشت. اما به دليل ساخت و پرداختهاى بين الملى به نفع اسلام٬ آماده کردن جامعه براى اسلام توسط شاه٬ با جوﺀ سازى٬ عوامفريبى و انحصار راديو ٬ تلويزيون و امکانات دولتى براى مهندسى انتخاباتى و تقلب انتخابى توسط ”مليون“٬ روحانيون و روشنفکران مذهبى و توهم بخشى از چپ به اسلام تصرف قدرت سياسى از ذهن چپ دور شد و جمهورى اسلامى قيام سال ٥٧ را به نفع خود مصادره کرد. ”مليون“٬ روحانيون و روشنفکران مذهبى جامعه را بر مبناﺀ اسلام بر پايه هاى نظام سرمايه دارى سلطنتى بنا نمودند٬ سير قهقرائى کشور را به انتها رساند و آن شد که خود مى بينيد. حال پس از گذشت ٣٠ سال ميليونها آزادى خواه و برابرى طلب دوباره به خيابانها آمده اند و با صداى مهيب فرياد ميزنند: مرگ بر ديکتاتور٬ مرگ بر خامنه اى٬ زنده با آزادى٬ زنده باد زنان مبارز٬ حجاب اجبارى ملغى بايد گردد٬ زندانى سياسى آزاد بايد گردد و دانشجوى مبارز حمايتتد ميکنيم. تصاوير خمينى٬ خامنه اى و دگر رهبران جمهورى اسلامى به آتش ميکشند.
ما٬ زنان و مردان آزادى خواه و برابرى طلب٬ کارگران و زحمتکشان قيام خود را باز پس خواهيم گرفت. چنان جامعه اى ايجاد خواهيم کرد که در آن نه تنها آزادى هاى بدون قيد و شرط بيان٬ مطبوعات٬ اجتماعات٬ احزاب و ... رسمى و نهادينه خواهند شد٬ بلکه همچنين اعدام و شکنجه ممنوع خواهند گرديد٬ برابرى کامل بدون قيد و شرط زنان و مردان در کليه سطوح حقوقى٬ سياسى٬ قضائى و اقتصادى تضمين خواهد شد٬ حکومت را از دين جدا خواهيم کرد٬ بيمه تندرستى براى تمامى احاد مردم رايگان خواهد گرديد٬ مسکن رايگان ساخته خواهد شد٬ تحصيل را براى تمامى مردم تا سطح دانشگاه با تامين مالى رايگان خواهيم کرد٬ زبان تمامى مليت ها آزاد خواهد شد و ... .
انقلاب تنها جواب به این جهان نکبت و سرکوبِ سرمایه است که فرودستان در اختیار دارند. انقلاب کم درد ترین راه حل در مقابل غده‏ی بدخیم نظام اسلامی سرمایه‏داری ایران است.

سرنگون باد جمهورى اسلامى
زنده باد آزادى
زنده انقلاب

انوش رستگار

Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Delicious :: Digg :: Stumbleupon :: Furl :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


0 نظرات:

ارسال یک نظر

برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.

 
Clicky Web Analytics

Copyright © 2009 www.eshterak.net