لینک جدید اشتراک

www.eshterak.info

۱۳۸۸ بهمن ۴, یکشنبه

بنفشه کمالی / برای فرزاد کمانگر بخاطر دلتنگی های او در غروبهای سخت زندانهای جمهوری اسلامیِ سرمایه و ستم

روزگار آشنائی که خواهد آمد
بنفشه کمالی 24-1-2009

دلتنگ مباش
نازنین
تکیه بر رفیع ترین
نقطۀ اندیشه ها یت کن
بر زلال ترین و روشن ترین آنها
انسانی ترینشان

دلتنگی های عظیم تو ، من وما
دیری نخواهند پائید
آری دیری نخواهند پا ئید
نازنین
روزگا ر غریب را
به روزگاری آشنا
روشن وصمیمانه تبدیل خواهیم کرد
روزگاری که دیگر
هیچ کس در غروبهای آینده
دلتنگیهای خویش را تنها
به سر نیا ورد
روزگاری دیگر بر پا خواهیم کرد
نازنین

دلتنگ مباش
در اینسوی دیوارِ زمان و مکان
دستهائی، اندیشه هائی و جانهای آگاه بیشماری،
دلتنگی هایت را
به نشا نۀ همبستگی، همدلی ، همراهی
با تو و زلال اندیشه هایت
برایت حمل خواهند کرد
دلتنگی ها یت را
دلتنگ مباش نازنین
بی قراری ات دیری نخواهد پا ئید

ما را در دلتنگی ها و بیقراری خود
رفیقانه ، صادقانه و صمیمانه سهیم بدان
ما ، هزاران هزار جانهای شیبفته
در سراسر جهان
به همراه کو دکان کار و فقر و رهائی
دلتنگی هایت را با تو
بردبارانه ، ساده و صمیمانه
بر دوش خویش حمل خواهیم کرد
با زیباترین اندیشه هایت
که معنای آن تقسیم میباشد
تقسیم همه چیز، حتی د لتنگیهای غروبهای
سختِ انسان کُشِ ویرانگر زندان را

دلتنگ مباش ، نازنین
گذر از شب نزدیک است
روزگار دیگری در راه میباشد
نازنین،
تکیه بر روشنترین و زلال ترین اندیشه هایت کن
دیری نخواهد پائید ،افق روشن در را ه است
روز گار غریب به پا یان خویش نزدیک است

طرحی نو
طرح روزگاری نو را باید ریخت
دلتنگ مباش نازنین
روزگار آشنا در میزند
نزدیک و نزدیک تر میشود
دیدار نزدیک است
دیری نمی پاید غروب سخت دلتنگیhttp://shadocht.wordpress.com
shadi_behr@yahoo.de

Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Delicious :: Digg :: Stumbleupon :: Furl :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


0 نظرات:

ارسال یک نظر

برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.

 
Clicky Web Analytics

Copyright © 2009 www.eshterak.net