لینک جدید اشتراک

www.eshterak.info

۱۳۸۸ اسفند ۹, یکشنبه

حمید قربانی / دوکمپین و یک اعتصاب کارگری

Download the original attachment
مقدمه ای بر دوکمپین و یک اعتصاب کارگری
براثر بحرانی که چند سال است دامن گیر سرمایه شده است، سرمایه هم در نبود تشکلات واقعن طبقاتی کارگران و متأسفانه سلطه لیبرالیسم و رفرمیسم برجنبش طبقه کارگر در اشکال احزاب کمونیست اروپائی که دیگر کلن از این نام نیز اکثرن دست کشیده و خود را چپ می نامند، و خصوصن در اروپا سلطه سوسیال دموکراسی دوبله راست شده و همکار نئولیبرالیسم و نئوکنسرواتیو مانند احزاب کارگر انگلیس و سوسیال دموکراسی آلمان و... به عناوین مختلف و به انحای گوناگون حملات خود را به زندگی و معیشت کارگران شدت داده است. این حملات تا حدی است که حتا سرمایه اتحادیه زرد را نیز تحمل نمی کند ولی با این همه چون زندگی و هستی طبقه کارگر مطرح است و از طرف دیگر با پیشرفت دانش، آگاهی کارگران هم بالا رفته و بویژه در غرب با تجربه ای که از زندگی نسبتن مرفه ای که در سال های طولانی کارگران از آن برخوردار بودند. این مسئله نیز خود ناشی از عوامل گوناگونی بود که من در این جا به دو تا که مهم می دانم خیلی باختصار اشاره ای می کنم. اما دو عامل ، یکی اینکه سرمایه از ترس تکرار تجربه انقلاب اکتبر که جهان اش را لرزانده بود و ارتعاش های آن برای سا لهای مدیدی محسوس بود و از طرف دیگر با رشد اقتصادی که بعد از جنگ دوم جهانی یکی ناشی از خود جنگ که نیروهای تولیدی را در ا بعاد وسیعی نابود کرده بود و دیگری بعلت یورش سرمایه امپریالیستی به کشورهای پیرامونی و ایجاد دولت های دیکتاتوری سرمایه در آنها و تحمیل فقر و فاقه به آنها می توانست در غرب برای کارگران زندگی نسبتن مرفه ای تهیه ببیند. این زندگی و تجریه آن ؛ در زمان یورش سرمایه و در حال حاضر حرکت هائی از پائین در سراسر جهان و بویژه در اروپا را شاهدیم. کارگران و تودههای مردم می خواهند که از زندگی شان دفاع کنند و بایسته است که بکنند. سرمایه داران و دولت هایشان نیز مخصوصن در این دوره بحرانی حاظر بعفب نشینی نیستند و کارگران و تودههای زحمتکش را مورد تعرض قرار می دهند. در همین هفته از این نوع حرکت ها ما شاهد چندین حرکت از جمله اعتصاب یک روزه خلبانان لوفت هانزا در آلمان و اعلام اعتصاب کارکنان هواپیمائی در دو کشور فرانسه و انگلیس بودیم که از آنها بعنوان خطراتی که صنایع هواپیمائی و شرکت های مسافری را می تواند در خطر قرار دهد نام برده شد. اعتصاب 4 روزاعلام شده خلبانان در آلمان در روز اول بر سرسختی مدیران و صاحبان سهام لوفت هانزا چیره شده و آنها را به پای میز مذاکره کشاند و از اعتصاب در فرانسه و انگلیس فعلن اطلاع دقیقی ندارم . و اما در یونان در روز اول اعتصاب کارکنان بخش عمومی که 30 هزار نفر در تظاهراتی در آتن پایتخت این کشور شرکت نمودند که در زیر ترجمه یک خبر از آن را می خوانید، باعث شد که اولن اتحادیه اروپا به دست و پا بی افتد و به همراه صندوق بین المللی پول و بانگ مرکزی این اتحادیه فورن کفش و کلاه کرده وهیئت های شان را به این کشور بفرستند. در خود یونان هم دولت سوسیال دموکرات که با وعده بهتر کردن اوضاع زندگی تودهها آمده است سرکار، ولی هنوز نه رسیده می خواهد که بازار صرفه جوئی نه برای سرمایه داران و سوداندوزان بلکه برای کارگران و تودههای زحمتکش مانند کارمندان دون پایه و زجمتکش و کارکنان بخش عمومی ملنند معلمان و پرستاران و پوست و وسائل نقلیه یعنی بخش دیگر طبقه کارگر(کارگر خدماتی) را گرم کند، زمانی که خو.د را مواجه با حرکت اعتصابی که برای دومین بار در طول یک ماه ، جامعه را از حرکت باز داشته هر چند بطورموقت، به اتحادیه اروپا پرخاش می کند و خود را معبون شده از طرف این اتحادیه و سازمان بزرگترش یعنی اتحاد بین کشورهای اروپائی می بیند. حتا به یاد خسارت خواهی از آلمان به خاظر صدمات و دزدیهای دولت نازیست افتاده است. یعنی می خواهد خویش را طرفدار توده ها نشان داده و در تنور ناسیونالیسم بدمد، بلکه گریبان خود از دست تودههای خشمگین از دو روئی اش بیرون کشد و همان کند که می باید بکند.
این است مختصری در باره اوضاع کنونی ولی تا زمانی که طبقه کارگر با یک استراتژی سوسیالیستی به میدان پا نگذارد و سازمانهای متکی به قدرت طبقاتی خویش را بوجود نیاورد و دارای سازمان و حزب سوسیالیست اش نگردد، اوضاع چندان تغییری به نفع طبقه کارگر و تودههای رنجدیده به نظر من نمی کند.
من به نوبه خودم کوشش می کنم که یکسری اخبار و گزارش را از این مبارزات ترجمه و ارائه دهم . با این امید اکه برای تجربه اندوزی و درس گرفتن از مبارزات همطبقه ایهای خود، طبقه کارگر ایران بتواند از آنها استفاده نماید و مخصوصن در چنین موقعیتی به کارش آید. در ایران هم اکنون شرایطی است که یک جنبش توده ای و ضد دیکتاتوری و برای دموکراسی و آزادی در جریان است . این جنبش رژیم را در تنگنا قرار داده است. به زبان بهتر مانند طناب داری می ماند که بر دورگردنش پیچ خورده است و به نظر می رسد که به این آسانی هم سران رژیم نمی توانند خود را از آن خلاص نمایند. اگر طبقه کارگر با اشکال مبارزه خود یعنی در سرلوحه آنها اعتصاب وارد این مبارزه شود و در دل این مبارزه و با فرصتی که بدست می آورد، تشکلات خویش را سر و سامان دهد، امید این که این رژیم راهم مانند نظام شاهنشاهی به دیار نیستی بفرستد،اصلن امید واهی نیست. با امید چنین اتفاقی، توجه شما را به سه خبر در حول و حوش اوضاع اروپا جلب می کنم. امیدوارم که خوانندگان این گزارشات و اخبار به درخواست هائی که در آن مطرح است، جواب مثبت داده و همبستگی بین المللی خود را در ایام نزدیک به روز جهانی زنان کارگر، عملن نشان دهند.
راستی یادمان نرود که امسال روز جهانی زنان کارگر و رحمتکش برای ما کارگران زن و مرد در ایران از اهمیت خاصی برخوردار است و می تواند مبارزاتمان را یک قدم و یا چندین قدم به جلو سوق دهد. در این جا از فرصت استفاده کرده و فرارسیدن آنرا به همه شما رفقا و دوستان عزیز، کارگران زن و مرد و تمامی انسانهای آزادیخواه و خواهان یک جامعه بدون تبعیض و شکنجه و اعدام و عاری از طبقات و دولت تبریک می گویم. باشد که کوشش ما به هدف برسد وبه کشت و کشتار برای همیشه پایان دهد و آزادی زن یعنی معیار آزادی جامعه، به رویمان لبخند زند و تن و جان رنجدیده مان و بویژ زنان به طور کلی و مادران داغدیده و عزادار مان را مخصوصن مرهمی واقعی باشد.
خبر دو کمپین زیر بوسیله سایت آعاز کارگر( Labour Start) به سراسر جهان مخابره شده اند. خیر سومی را از صفحه خبر گزاری رسمی سوئد (TT) به فارسی برکردانده ام.
حمید قربانی
8 اسفند ماه 1388
27 فوریه 2010
ترجمه دو.کمپین و یک خبر کارگری
این مسئله که در یک هفته سایت آغاز کارگر دو کمپین بین المللی را همزمان اعلام نماید، طبیعی نیست وخیلی به ندرت اتفاق می افتد چه آنکه در یک روز باشد، ولی ما امروز انتخاب دیگری نداریم.ما امروز یک اعتصاب در ایرلند داریم و یک زن فعال اتحادیه ای در ترکیه که نمی توانند منتظر بمانند.
بر طبق گزارش فدراسیون جهانی اتحادیه کارگران و کارمندان بخش عمومی سحرتومر منشی اتحادیه کارکنان عمومی (بهداشت و درمان و خدمات عممومی) مجبور است که در سال 2010 روز جهانی زن را در زندان ترکیه بگذارند.اما طرفداران جهانی او می گویند که آنها می توانند درب زندان باز کرده و او را آزاد نمایند.
یک دقیقه از وفت خود را صرف امضاء نمودن نامه اعترضی زیر به نخست وزیر ترکیه کنید. آدرس متن انگلیسی نامه و فرستادن
http://www.labourstart.org/cgi-bin/solidarityforever/show_campaign.cgi?c=630
همزمان، دو انسان کارگر و فعال اتحادیه ای در ناس(Naas) در خارج از شرکت غذای سبز در ایرلند دست به اعتصاب غذا زده اند. آنها متعلق به اتحادیه مهندسین برق هستند. اولین مرد اعتصاب خود را در روز 17 فوریه شروع کرد و دومی در 24 فوریه و سومین بخش این آکسیون قرار است که در 3 مارس به آنها بپیوندد. آنها این اقدامات خود را بعد یک سال اعتصاب و پیکت نگهابانی بر درب این شرکت که شرکت دختر شرکت بزرگ غذای سبز بریتانیا به نام گروه غذاهای شمالی است، تمام ابتکارات را در رابطه با دولت ایرلند، برای حل اختلاف به دور انداخت، شروع کرده اند. اختلاف این است که شرکت آنها را بعلت فعا لیت و نمایندگی اتحایه ای اخراج کرده است. شرکت حق داشتن اتحادیه را برای کارکنان به رسمیت نمی شناسد.
دوستان عزیزان این پیام را به شرکت به فرستید. آدرس فرستادن و متن انگلیسی پیام
http://www.labourstart.org/cgi-bin/solidarityforever/show_campaign.cgi?c=629
این را برای دوستان خود در اتحادیه خویش ارسال کند. این پیام را پخش نمائید.
متشکرم و تعطیلات خوبی داشته باشید.
مسئول سایت اریک لی
و اما سرگذشت و اقدام پیشنهادی یعنی متن نامه های ارسالی
در مورد سحر تومر
اقدام کن الآن
ترکیه: مبارک باد فعال اتحادیه ای زندانی خانم سحر تومر
فعال اتحادیه ای سحرتومر، منشی بخش کارکنان درمان و بهداشت و خدمات اجتماعی در ترکیه را مجبور کرده اند که روز جهانی زن سال 2010 را در زندان سپری کند. ما بدین مناسبت پیشاپیش به او تبریک می گوئیم
اما اقدامات همبستگی جهانی می تواند درهای زندان باز کند و آزادی را برای او همراه بیآورد.
خانم تومر اکنون نزدیک یک سال است که بدون اینکه دادگاهی مناسب تشکیل یافته و حکم ویژه ای گرفته باشد، در زندانی که آنرا ار نوع تیپ اف (F) می نامند بسر می برد. کفنداسیون جهانی کارگران و کارمندان بخش عمومی و یا دولتی بر این اعتقاد است که او را بعلت فعالیت اتحادیه ای و برای کارگران و فعال بودن در جنبش زنان و نیز فعالتیتش در روز جهانی زن در 8 مارس سال گذشته در کشور است که دستگیر و رندانی کرده اند و نه چیز دیگری. خانم تومر که کردستانی است در آپریل سال 2009 بازداشت و زندانی شد. اتفاق او مانند اتفاقی است که برای خانم مریم اوزگوت رهبر اتحادیه ای که به اتهام ارتباط با یک سازمان تروریستی زندانی کرده اند، می باشد. این بدین معنی است که به او نیز اتهام ارتباط با سازمان ترویستی بسته اند. اوزگوت بعد از 8 ماه زندانی بودن بر اثر یک اعتراض بزرگ جهانی که بوسیله کنفدراسیون جهانی کارکنان و کارمندان بخش عمومی رهبری گردید از زندان آزاد شد.
کنفدراسیون مزبور این پرونده را دنبال می کند. دادگاه خانم تومر را در نهم مارس می خواهند برگزار کنند. سندیکا ایسک و اپسو (ISKA) و (EPSU) یک نامه مشترک اعتراضی برای نخست وزیر ترکیه نوشته اند و خواسته اند که تمام اتهامات بر علیه سحر تومرباید پس گرفته شده و او فورن از زندان آزاد گردد. کنفدراسیون جهانی کارگران و کارمندان بخش دولتی(عمومی) از تمام اتحادیه ها ی کارگری و تمام فعالین اتحادیه ای و مدافعان حقوق کارگران خواسته است، نامه های شبیه دو اتحادیه ترکیه را امضاء و برای نخست وزیر ترکیه ارسال کنند. سایت آغاز کارگر از شما دعوت می کند که همین الآن نامه زیر را امضاء و ارسال نمائید.
http://www.labourstart.org/cgi-bin/solidarityforever/show_campaign.cgi?c=630

خانم تومر از طرف همکاران و اعضای اتحادیه مورد پشتیبانی قرار گرفته است. این عکس گوشه ای از تظاهراتی را نشان می دهد که در سراسر ترکیه برای آزادی او در 21 فوریه 2010 انجام گرفت
آقای رجب تیپ اودوغان
نخست وزیر
آنکارا
جمهوری ترکیه


آقای نخست وزیر
من این نامه را به شما می نویسم که شما بدون فوت وقت و فوری خانم سحر تومر منشی اتحادیه کارکنان یخش دولتی- شعبه بهداشت و درمان و خدمات اجتماعی- عضوی از کنفدراسیون جهانی کارگران و کارمندان دولتی(عمومی) را از زندان آزاد کنید. خانم سحر تومر الآن یک سال است که بدون محکومیت مشخص بر علیه اش در زندانی از نوع تیپ زندان (f)زندانی است. ما قانع شده ایم که بازداشت او بخاطر فعالیت های اتحادیه ای او بوده است. ما اطمینان داریم که دولت شما بعنوان یکی از امضاء کنندگان سازمان جهانی کار و خواستار عضو شدن در اتحادیه اروپا می داند که چنین اعمالی بر علیه اساسی ترین حقوق اتحادیه ای و انسانی است که برسمیت شناخته شده است.
با سلام دوستانه
کمپین دوم
فوری اقدام کن
ایرلند: دو نفر فعال اتحادیه ای در درب غذای سبز (Green Isle Food) اعتصاب غذا کرده اند.
دو نفر از اعضای اتحادیه مهندسین فنی و برق در خارج از شرکت غذای سبز در ناس(Naas) ایرلند اعتصاب غذا کرده اند.
آنها اعتصاب غذای خود را بعد از یک سال نگهبانی دادن بر درب ورودی این شرکت شروع کردند. آنها از شرکت بعلت فعالیت اتحادیه ای شان اخراج و شرکت تمام ابتکارات آنها و همچنین دولت ایرلند را در رابطه با حل اختلاف بدور انداخته است. اولین فرد از این دو نفر در 17 فوریه و دومی در 24 فوریه اعتصاب غذا را شروع کرده اند و سومین قسمت از این آکسیون هم قرار است که روز 3 مارس آغاز گردد. اختلاف بعد از اخراج نا عادلانه ای پیش آمد که شرکت بر علیه آنها انجام داد. همچنین شرکت از برسمیت شناختن اتحادیه و فعالیت اتحادیه ای جلوگیری می کند. ونیز شرکت از گردن نهادن به رأی صادره از دادگاه ایرلند مبنی بر اینکه آنها را به کار برکرداند و حقوق ایام اخراج شان و یا مبلغ 16000 یورو برای ایام کاری که آنها از دست داده اند بعنوان جریمه بپردازد، خودداری می کند. بعد ار شروع اعتصاب غذا شرکت بالاجبار مذاکره را شروع نموده است. ما اطمینان داریم که این مبارزه با فشار گذاشتن ما بر رهبری شرکت و ارسال پیامهای اینترنتی، به پیروزی خواهد رسید و یک قدر دانی از قهرمانی این سه انسان خواهد بود. پس فورن اقدام کنیم.
متن پیام
من در آینده محصولات و تولیدات شرکت شمالی غذائی را مانند محصولات برادران ما فیا، مارکو پیتزا و ... یا سبزیجات یخ زده شرکت ایسلی سبز را در گاری دستی خریدم قرار نخواهم داد تا زمانی که این شرکت این چنین رفتار خونسردانه ظالمانه را بر علیه استخدام شدگان خود دارد. بهتر است که شرم کنید که این اعمال شما باعث شده و آنها را مجبور کرده است که آنها پیش از اینکه شما با آنها و یا اتحادیه شان تماس بگیرید، دست به اعتصاب غذا می زنند. در این رابطه این را نیز به شما بگویم که شما تمام ابتکارات کارکنان و دولت و دادگاه ایرلند را هم حتی برای حل اختلاف به دور ریختید.
اگر می خواهید در خانه ی من دوباره تولیدات شما باشد، حقوق اتحادیه ای و آزادی داشتن تشکل کاری و تصمیم دادکاه و برگشت با پرداخت حقوق و مزیای ایام اخراجی 3 نفر کارکن خود را به رسمیت
بشناسید.
خبر سوم اعتصاب در یوناان
Tidningarnas Telegrambyrå (TT) - 24.02.2010 17:59
مارش یونانیان بر علیه طرح صرفه جوئی دولت
یونان بر اثر اعتصاب برای دومین بار در ماه اخیر زمین گیر شد. امروز بیشتر از 30 هزار انسان کارکن در یک مارش بر ضد برنامه پس انداز نمودن دولت شرکت کردند. دولت یونان احساس می کند که ار طرف اتحادیه اروپا و سازمان همکاری بین کشورهای اروپائی مورد برخورد ناحقی قرار گرفته است.
Greker på marsch mot sparprogram

در روز چهار شنبه یونان بر اثر اعتصاب برای دومین بار در ماه اخیر زمینگیر شد. بیشتر از 30 هزار انسان در یک مارش بر علیه برنامه پس اندار کردن دولت شرکت کردند. دولت یونان خود را مغبون شده از سوی اتحادیه اوپا و اتحاد بین کشورهای اروپا ئی احساس می کند.
نظر سنجی ها نشان می دهند که 6 نفر از 10 نفر یونانی از برنامه های دولت پشتیبانی می کنند. اما کسانی که در تظاهرات آتن و دیگر شهرهای بزرگ یونان شرکت کردند عقیده دارند که طرح صرفه جوئی کلن به طرف اشتباهی روان است. بر یک پلاکارد عبارت زیر نوشته شده است: "مالیات را از ثروتمندان بگیرید." این یک یادآوری بر این است که دولت در ارواق قرضه عجله کرده و باعث پر هزینه شدن قرض های کشور شده است.
در رابطه با تظاهرات پلیس خود را در درگیر با 50 نفر از جوانان می بیند که یک صلیب بر درب هتل لوکسی در میدان سینتاگما نهادند. پلیس از گاز اشک آور بر ضد جمعیت250 نفره از جوانانی که از تظاهرات عمومی جدا شده و با سنگ و بمب آتشزا به پلیس حمله نمودند، استفاده نمود
اعتصاب عمومی باعث بسته شدن سازمانها و ادارات عمومی مانند مدارس، بیمارستانها و دادگاهها شد. همچنین ترافیک عمومی در قسمت های بزرگی از کشور از کار افتاد و کشتی ها و همواپیماها از حرکت و پرواز بازماندند.
یک هیئت از کمسیونهای اروپا، بانگ مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول در آتن اجازه یافتند که اولین مرتبه از نزدیک اعتصاب عمومی یونان را ببینند. فرستادگان در روز سه شنبه، روزی که سازمان ارزشگزاری نمره غیر قبولی به 4 بانگ بزرگ یونان داد، در کشور پیاده شدند.
دولت می گوید با او از طرف اتحادیه و اتحاد بین کشورهای اروپائی رفتار غیر مناسب شده است. معاون نخست وزیر تئودور پانگلوس انتقاد خارجیان را مبنب بر اینکه چگونه با اقتصاد کشور رفتار شده است را رد می کند. او در یک مصاحبه با بی بی سی که چهارشنبه انجام گرفته است. می گوید که وضعیت ایتالیا خرابتر از یونان است. آنها اقتصاد خود را پنهان می کند با این هدف که در منطقه پول اروپا قرار گیرند.
اتحادیه ازدولت یونان خواست که گزارشات مبنی بر اینکه با بانگ های آمریکا نشست داشته است که موفق شد قرض های خود را پنهان نماید تا اینکه بتواند وارد منطقه پول اروپائی شود را تشریح نماید.
پانگلوس می گوید که: انسان خیلی ساده برخی از پول خود را برای مخارخ ...سال آنیده نگه می دارد و در جائی می گذارد. یونان هم این کار را خیلی در حد کمتری از اینکه خیلی دولت ها از جمله ایتالیا کردند، انجام داده است.
سخنگوی دولت جیورگوس پیتالوتیس در یک مصاحبه می گوید: کمیسیر اتحادیه اروپا در مسئولیت خود در رابطه با دیده بانی بهتر بر آمار یونان شکست خورده است.
پانگلوس همچنین در رابطه با بحران کشورش، کشور آلمان را مورد انتقاد قرار داد که آن دولت خسارت صدمات اقتصادی که در جنگ جهانی دوم به یونان زده نپرداخته است.
او می گوید:
"آنها طلای یونان را از بانگ های یونان بردند. آنها پول یونانیان را بردند. آنها هرگز آنها را پس نداده اند."
این مسئله را وزیر امورخارجه آلمان رد می کند و می گوید که پیش کشیدن کذشته به یونان در رابطه با حل بحرانش کمک زیادی نمی کند.

Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Delicious :: Digg :: Stumbleupon :: Furl :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


0 نظرات:

ارسال یک نظر

برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.

 
Clicky Web Analytics

Copyright © 2009 www.eshterak.net