لینک جدید اشتراک

www.eshterak.info

۱۳۸۸ دی ۱۸, جمعه

پـویـان انصـاری / باز هم خوش رقصی "شوالیه ها" !؟

Pouyan49@yahoo.se
در دوران مبارزاتی هر جامعه ای که جنگی نابرابر بین حکومت های دیکتاتوری تا دنـدان مسلـح از یک سو، و مـردم ِ با دست خالی ازسوی دیگر،در می گیرد"دون کیشوت های" همیشه در صحنه!در چنین جوامعی شـروع بـه خـوش رقصـی می کنند.

ایـران امـروز مـا، از این قاعده مُستسنی نیست، درست در چنین روزهایـی که، مـردم ستـمدیـده ما بعـد از 31 سال که از سُلطه جنایتکارانه شمشیر و قمه در میـهنمـان می گذرد، جانانه به پـا خاستند و درس خیلی کوچکی، به این حکومت چمـاق، نشان داده اند ( که این آغاز ِ مبارزه است) ولـی بـرای بعضی از این "سیـاستمـداران ِ" دوران عصر هجـر ( البتـه از نظر فکـری! که بـرای این دستـه هـم، مـــرز بازنشتگـی سیاسی وجود ندارد! ) به پند و اندرز می پردازندکه، مبادا "خدا کرده" مردم تحت ستـم ما که 31 سال در تمام زمینه ها بـه حـق و حقـوق طبیعـی آنهـا، به شکل وحشیانـه ای تجـاوز شده است، خطایی نسبت به حکومت ضد انسانی در ایران، از آنها سر زند!

دراین رهگذر هم نصحیتـی"عالمانه" به فعالان سیاسی خارج ازکشوری می کنند که،در جای گـرم و نـرم، جوانان درون مرز را تشویق به "خشونت" نکنند!!!

هرچند بکرات ازطرف نیروهای انقلابی برون مـرز این جمله به دفعات تکرار و نوشته شده است که:

تجربیـات مبارزات در ایران و جهـان نشان داده است که انسانهـای مبـارز و آزادیخــواه هیچگاه اهل خشونت نبوده و نیستند، بلکـه این رژیـم های دیکتـاتـوری هستند که خشونت را به مردم تحمیـل می کننـد.

ولی این سد ِ راه مبارزات واقعـی مـردمی،که همیشه در طول تاریخ، مابین دو صنـدلی بین حکومت های دیکتـاتـوری و مـردم را تا پایان مرگ شان رها نخواهند کرد، نه چشـم بـاز و نه گـوش شنوا دارنـد، و مـُدام می گویند ( رو به مردم ِ در صحنه مبارزه ) که مبادا شما خشونت کنید!!!

هـرچند اگـر، برای هـزارمین بار این نکته را یاد آور شد کـه هیچ انسانی که بویی از انسانیت بُرده باشد از خشونت بیزار است، باز این "شوالیه های" بازنشسته ( از نظر فکـری! ) ساز خود را می زنند.

بـایـد یکبـار دیگـربـه ایـن دستـه از خانـم ها و آقـایـان مـوافـق ِ رو بـوسی گُــرگ و میـش! گـفت، مگـر مردم تحت ستم مابه خصوص جوانان و در رأس آن دختران سلحشور چی می گویند و چی می خواهند!؟ آیا غیـر از روش مسالمت آمیز، از خواسته های طبیعی خودکه حـق مُسلم هر انسانی است، حـرکـت دیگـری از آنها سر زد ؟؟؟

در حقیقت اختلاف اساسی ما ها با این خوش رقصان معـرکه،در ماهییـت جنایتکارانه این حکـومت است.

درست سر بـزنگـاه، زمـانـی کـه جوانـان غیـور مـا خود را سازمـانـدهـی مـی کننـد کـه بساط ایـن جـانیـان را برچیننـد ( حـال بـه هـرشیوه ای از مبارزه کـه خود تشخیص می دهنـد!؟ و احتیاجی به قَیم هم ندارند) "شوالیـه ها" گـونـاگـون دیـروز و امـروز، با موعظه گویی هایشان ظاهـر می شوند!؟

آیا واقعأ این"دون کشوت ها" هیچوقت وجدان خودرا قاضی کرده اندو از خـودسئـوال کنند که تا کی، مردم در مقابـل این اوباش اراذل به تظـاهـرات مسـالمـت آمیـز دست می زننـد؟؟؟

باز ناچارأ به تکرارمکررات مُتوسل می شویم و می گوئیم درحکـومت هـایی چون رژیـم استبدادی اسلامی در ایــران، ثابت شده است کـه اگــر، مـردم ستمـدیـده مـا به خصوص نسل مبــارز جــوان مـا، برای کسب کـوچکـتــرین خواستـه های طبیعـی خـود، در یک دست، گُـل محمـدی، و در دست ِ دیگـر قـرآن کـریـم یـا مجیـد محمدی، داشتـه باشند و به خواهنـد تـظاهـرات کننـد ( آنهـم ماننـد همیشه تا به امــروز مسالمت آمیـز ) و شعار هایشان هـم تلاوتی از قرآن باشد! و ضمن تقدیم گُـل های رُز به ملایان با عبـا و بی عبـای رژیم جهل و نکبت جمهوری اسلامی در ایـران، و با ادب و نزاکت به گـوینـد:
ترا به این قرآن قسم، حق طبیعی ما را بدهید!!! فکرمی کنید به جُز باتون، قمه و ضرب شستم و....چیـز دیگری نصیب آنها می شود !؟

تا به امـروز که جهـان شاهـد خیـزس نسل جوان مـا علیـه حکـومـت جمهـوری اسلامـی بوده است کـه تـوده وسیـع مردمـی از پیـر و جـوان، بدون اسلحـه، چاقـو، قمـه و حتـی چـوب و یـا سنـگ در دست، برای احقاق حقوق خود از خانه بیرون آمده اندکه با تظاهـرات، و با قصد پـرهیـز از خشونت، و به روش مسالمت آمیز شرکت کنند، درمقابل، نیروی سرکوبگـر ِ رژیـم با تمـام ابـزار سرکـوب و بـه قصد خشونت، به خیابان ها آمدند.

حــال، این افراد ِ سد ِ راه مبارزات مردمی، از خود سئـوال کــرده انـد کـه مگر نـداهـا، سهـراب هـا و تمـام کسانـی که جـان خـود را در راه آزادی از دست داده اند، دست بـه اعمـال خشونـت زده بودند کـه توسط نیروهای اهریمنی حکومت، کُشته می شوند؟؟؟ و در این مبارزه ِ نا بـرابـر، کدام ازاین بسیجـی ها، لباس شخصی ها و اباش و اراذل، تـوسـط مـردم به درک واصـل شد؟؟؟

همـانطـور کــه گفتــه شـد، تضـاد اصلـی مـا با شما نصیحت کننـدگـان اعـم از زن و مـرد، در ایـن نکـتـه بسیـار مُهـم نهفتـه است که ما معتقدیم دراین نظام قـرون وسطایـی کوچکترین "حـق و حقوق انسـان" جُــرم محسوب می شود، هرچند، حــق گرفتنــی است، نــه دریــوزگــی ( آنهم از رژیـم جنایتکاری چون جمهوری اسلامی ) که شما سالیان دراز آتش بیار معرکه آن هستید.

بعـد از اینهمـه تجـربـه از این حکـومت جنـایتکـار، کـه کوچکترین آزادی فـردی را با سرکـوب وحشیانه پاسخ مـی دهـد، مـا نمـی دانیـم شما و سایـر همـفکـرانتــان، بـه دنبـال چـه چیـزی در ایـن نظـام ضــد بشـری می گردید؟ که نسل جوان ما از آن غـافـل است!!!؟؟؟ و "خدا کـرده" شاید آنـرا بـا خشونـت بدست آورد.

شمـا سیاستمـداران قهـار دیـروز و امـروز، ماننـد همیشه در بحبوحـه مبـارزه، نسل جـوان مبــارز مـا را (با شگـرد های مخصوص خود!) دعوت به "فـرمـانبـرُداری مـدنـی" از حکومت ضد انسانی می کنید.

ختم سخن این که:
جوانـان مبـارز مـا در میهــن، نه به دستـور ما به اصطـلاح شمـا، خـوش خـارج نشینـان! دست به مبارزه قهـر آمیـز می زننـد و نـه، بـه پنـد و انـدرز شماها، از مبارزه قهـر آمیـز و یـا به قولـی، خشـونـت دوری می کننـد! این را بـاور کنیـد و لطفـأ دیگـر به نسل جـوان ما که در بطن مبارزه هستند، نصیحت نفرمائید که در مقابل رژیم تا بُـن مسلـح، چکار کـنند و یا نکـنند.

18آدینه دی ماه 1388 شمارش معکوس برای سرنگونی رژیـم جمهوری اسلامی درایران - استکهلم

Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Delicious :: Digg :: Stumbleupon :: Furl :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


0 نظرات:

ارسال یک نظر

برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.

 
Clicky Web Analytics

Copyright © 2009 www.eshterak.net