لینک جدید اشتراک

www.eshterak.info

۱۳۸۸ بهمن ۹, جمعه

بهروز شادیمقدم / ناسیونالیسم کرد و احزابش (1)

سیاست یعنی تلاش برای کسب قدرت.گروه ها،سازمان هاواحزاب ناسیونالیستی کرد نیزدرجهت رسیدن به قدرت طی دهه های گذشته در کردستان ایران وهمچنین احزاب کرد درکشورهای همجوارایران به دلیل اتخاذ سیاست های غیراصولی ونادرست همواره تلاشی بی حاصل و به نفع دشمنان مردم و به ضرر ملت کرد کرده اند.نگاهی به رویداد های سیاسی در این رابطه عملکرد و فعالیت طرفداران ناسیونالیسم کرد را نشان میدهد.

ناسیونالیسم کرد(چون هرناسیونالیسم تحت ستم ِملت دیگر)اَرمان وسیاست بورژوازی تحت ستم است.تحت ستم ِبالاست ها وبورژوازی حاکم.تحت ستم بودنش بی نصیبی از قدرت است وهمه حرف وشعارش برای رسیدن به قدرت.ملت برایش بهانه وتوجیه است و"ملت،ملت"کردن اینها دروغی بیش نیست.وسرسپرده است.سرسپردۀ دشمن ِدشمنش.هرکه باشد.برای ماندن در دنیای دیپلماسی یا رسیدن به نیمچه قدرتی بر مردمی که داعیۀ دفاع از اَنها را دارند.درارتباط با دولت بیگانه وخودی.فرق نمیکند.فقط صاحب قدرت باشند ونامی داشته باشند.واین یعنی محرومیت و حقارت در راه رسیدن به قدرت.

بخشی ازتاریخ ناسیونالیسم کرد ِبه قدرت رسیده ونرسیده وناکام از قدرت را ازنظر بگذرانیم:

فریب دادن ملت کرد -

واَنها را درجنایتی بزرگ سهیم کردن


اَتاتورک ِجنایت کار برای عملی کردن نقشۀ شوم و در ادامۀ کشتارارامنۀ ترکیه بدست سلاطین عثمانی ،ملت کرد راباکمک رهبران فئودال و ناسیونالیست اَن(ازسرکردگان و نام داران کردی که با اَتاتورک قرار داد همکاری برای این جنایت وِقتل عام را بستند،نامی نیست.اما با توجه به مناسبات اجتماعی اَن دورۀ ترکیه میشود استنباط کردکه افراد فوق که ملت کرد را دراین جنایت سهیم کردند،غیر عشایر وفئودال ها کس دیگری نمیتوانند باشد.)فریب داد ودرجنایت وحشیانه و میلیونی ملت ارامنه اَنهارا همکار خود کرد.


حتما"قوم پرستان کرد وعده های سرخرمن اَتاتورک رابه ملت کرد ترکیه رسانده بودندتا توانستند این جنایت بزرگ صورت بگیرد.بعد ازاتمام این کشتاربزرگ وعدۀ اَتاتورک فقط سرکوب ادامه داربرای خود ملت کرد شد.چه عامل و وسیله ای قوی تر وموثرتر از ملت گرایی و قوم پرستی میتوانسته است ابزاری دردست مرتجعان شود تا به اتکای اَن ملتی را به قتل عام ملت دیگر وادار وتشویق کنند.


اسماعیل اَغای سمینقو -

وضدانقلابی عمل کردن کردها


انقلاب مشروطیت دراَذربایجان تنها باقوای دولتی و روس ها طرف نبود،اسماعیل اَغای سمینقو ِفئودال(یکی ازسران عشایروسمبل ناسیونالیست های کنونی)طی قراردادی با محمدعلی میرزا(ولیعهد قاجار درتبریز)،ملت کرد اَن نواحی را به ضدانقلاب منطقه درمقابل انقلابیون ومجاهدین مشروطیت تبدیل کرد. لابد به امید نوایی که بدان رسد که نرسید.


چه چیزی غیر ِناسیونالیته وضدیت باملت دیگر(دراین جا ملت ترک)باعث میشود که سران عشایر ودولت قاجار ملت محرومی را که خود در مشروطیت میتوانست ذینفع باشد برعلیه هم طبقه های خود درمیان ملیت های دیگر و مبارزین شرکت کننده در اَن انقلاب وادار به عمل کند.


توهم وتسلیم شدن -

حکومت خود مختار کردستان ایران


حکومت خود مختار کردستان ایران (سال1324)ناسیونالیسم متکی به فئودال ها رابرای مدت کوتاهی به قدرت نشاند.یک نیمچه قدرت در حاکمیت دوگانۀ ایران و درشرایط خاص دوران جنگ دوم جهانی واَخرش شکست و توهم.توهم به دشمن .و رفتن پیشوای حکومت ِشکست خوردۀ خود مختار کردستان به پیشواز ارتش سرکوبگر پهلوی،یعنی تسلیم .و بعد اعدام شدن خود ویارانش.


ضدانقلابی عمل کردن واََلت دست بودن -

حزب دمکرات کردستان عراق(قیادۀ موقت)


- ناسیونالیسمی که مدام سنگ دفاع از ملت خودی را به سینه میزند و ریاکارانه برای کرد وتحت ستم بودن ملت اشک تمساح میریزد،ناسیونالیسمی که پرچم کردستان بزرگ زینت بخش کارش است ،درمیدان عمل و به هنگام عمل به تعقیب،کشتن،دستگیری وتحویل دادن انقلابیون کرد(دکترشوان وبرادران معینی)به رژیم شاه(اویسی جلاد درمنطقۀ جلدیان)دست زد.این انقلابیون که منشعب از حزب دمکرات و جنبش مسلحانۀ دهۀ چهل(47-48)رااَغاز کرده بودند.این جنایت کثیف باردیگر ماسک دروغین ازچهرۀ ناسیونالیسم وقیح برداشت.دوست ِدشمن و دوست ضدانقلاب شدن،این است ماهیت واقعی ناسیونالیسم در میدان عمل.


- رنج چند دهه مبارزۀ مردم کردستان عراق را در مقابل رژیم بعث برباد دادند و یک شبه اعلام شکست کردند وملتی را مایوس نمودند،سرگردان کردند(بخش بزرگی از این مردم به ایران پناهنده شدند و دراردوگاههایی اسکان داده شدندوسالها با حقارت زیستند وملا مصطفی ویاران نزدیکش هم به پاس اعلام این شکست شان درکرج میهمان خاندان پهلوی شدند.) ،یاران خود را رها کردند وبه تیغ جلادسپردند و تعدادی از فرط یاس خودکشی کردند .


- سد راه قیام مردم تحت ستم ایران برعلیه شاه شدند ،درایام قیام از طریق مرز داخل کردستان ایران شده وبه تعقیب واَزار پرداختندو چون مانعی در سر راه انقلابیون(به خصوص کومه له)درمنطقۀ مریوان به جوله پرداختندو جنایت کردند.


- به فاصلۀ کوتاهی با تثبیت جمهوری اسلامی در ایران به اَلت دست و نوکر بی جیره و مواجب این رژیم تبدیل شدند واز اَن تاریخ تا به حال بارها دراین کسوت به خدمت جمهوری اسلامی دراَمدند.گاهی با رژیم صدام هم بودند .بادشمنان خودساختند.اََلت دست بودند وباز اَلت دست قرار گرفتند.


این ها فقط نمونه هایی از اعمال حزب دمکرات کردستان عراق(قیادۀ موقت)است که دقیقا" نشانده و بیانگر یک حزب ناسیونالیستی و ابزار دست بورژوازی میباشد.


مزدور دشمن ودر راس قدرت سرمایه قرار گرفتن -

اتحادیه میهنی کردستان عراق


اتحادیه میهنی کردستان عراق،موفق ترین جریان ناسیونالیستی دررسیدن به قدرت .ودر زمان فعالیتش مدتی واَنهم دریکی ازحادترین دوران مبارزۀ ملت کرد در عراق مزدور رسمی حکومت صدام شدند و درحاکمیت یکی ازسیاه ترین رژیم های موجود در دنیا(جمهوری اسلامی)از همان ابتدا و تا به حال همکار ومدافع اَن بودندوهستند.به قدرت رسیدنشان درکردستان عراق و رئیس جمهور شدن طالبانی باحمایت همه جانبۀ امریکا صورت گرفت .یعنی حکومت کرد دست نشانده .وبالاترین افتخار برای ناسیونالیسم کرد درتاریخ فعالیتش.


جلال طالبانی که روزگاری اَثار مارکسیستی را انگارخوانده و از اَنها نقل قول کرده ،باادامه راه پیشکسوتان خود یعنی ناسیونالیست ها،باهمکاری مداومش باجمهوری اسلامی،باخوش خدمتی و درخدمت سرمایه داری جهانی قرارگرفتن،بامخالفتش باتشکیل حزب کمونیست ایران(از موضع ناسیونالیستی)وتبلیغاتش برعلیه منصور حکمت واتحاد مبارزان کمونیست،باسرکوب شوراهای کارگری در کردستان عراق،باقتل عام کمونیست ها درشهر سلیمانیه ،با قرار و فتواهای ارتجاعی وخمینی ماَبانۀ ملا هاو اَخوند های دولتیش درمورد اسلام وزنان وکمونیست ها وتهدیدات رسمی ودولتی اَنها نسبت به دیگراندیشان،با زن اَزاری و کشتن زنان اَزاده ومبارز درایام حاکمیت خود وحزبش و.... شایستگی اَن مقام رادر سییستم سرمایه داری داشت.


سیاست دریوزگی و اَستان بوس ارتجاع شدن -

حزب دمکرات کردستان ایران


حزب دمکرات کردستان ایران،نمونۀ کامل بی پرنسیپی،حتی در ادعاهای خود درقبال حکومت اسلامی ایران ،شیفته واَرزومندمذاکره وسازش،کارنامه اش بعداز قیام57مملو از کرنش و دریوزگی،فریب مردم وتلاش مداوم درنرم کردن رژیم بوده وهست.خمینی ونظامش رااز همان ابتداتائید کرد وپشتیبانی نمود.طرح"ژاندارم"شدن حزب دمکرات درکردستان رابه حکومت دادوسپاه پاسداران راباشعارهایش ستود،ازیک طرف جزو هیئت نمایندگی خلق کرد بود ودرعین حال تنها و درخفا با رژیم لاس میزد،جنبش کردستان را جنگ افروزی کومه له میدانست و تمام تلاشش برای برداشتن ونابودی کومه له بود،ازسرکوب احزاب چپ ،قتل عام کمونیست های سازمان پیکار، حمله حزب اللهی ماَبش به دفتر سازمان ها واحزاب سیاسی چپ،


دفاع همیشه گیش از فئودال و بورژواهادرمناطق کردستان،باجگیری،اخاذی وظلم وزورش به مردم فقیر وتنگ دست،راه انداختن جنگ ارتجاعی و ضدکمونیستی اش با کومه له جهت نابودی این مانع بزرگ بر سر راه سیاست های بورژوایی اش،به دنبال اَرمان همیشگی مذاکره با دشمن ودرخارج کشور هم ودر شرایطی که جای مذاکره ومساعد اَن نبود وباز به عشق سازش وبرای به خدمت گرفته شدن ،درهمین میدان،میدان مذاکره(مذاکره از نظر حزب دمکرات و در واقع میدان ترور شدنشان از جانب رژیم)سران اصلی اَن دو بار به قتل رسیدند.تائید همیشگی رژیم ویاجناحی از رژیم و چراغ سبز دادن ِدائمی به اَنها و اَخرینش به سبزها.


ظرفیت های توطئه گرانه،سازشکارانه و خود رابه بارگاه دشمن سپردن این حزب بالقوه زیاد است وهنوز امکان بروز نیافته،اگر قاطعیت حکومت ایران وعدم نرمشش درمقابل کرنش ها و درخواست های این جریان نبود واگر رژیم کمی این حزب را به بازی میگرفت،اَنوقت ماهیت واقعی تر وضرباتی که میتوانست این حزب ِمدعی "دمکراسی وخودمختاری طلب"برپیکر مبارزه و زندگی مردم در کردستان ایران بزند،اَشکارتر میشد.رژیم این فرصت را تا به حال از این حزب گرفته است .اما حزب دمکرات هنوز بدنبال این فرصت است !


ادامه دارد...


ناسیونالیسم کرد واحزابش(2)

سیاست ِبه نرخ ِروز ِ

اََقای عبدالله مهتدی رهبرحزب کومه له کردستان ایران


بهروز شادیمقدم 2010 .1. 30

http://shadochdt.wordpress.com

shadi_behr@yahoo.de

Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Delicious :: Digg :: Stumbleupon :: Furl :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


0 نظرات:

ارسال یک نظر

برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.

 
Clicky Web Analytics

Copyright © 2009 www.eshterak.net